Algemene voorwaarden Recharged

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Recharged omvatten de rechten en de plichten van ons en onze (potentiële) klanten / kopers.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I – Algemene bepalingen Recharged

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Recharged: de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
2. Wederpartij: de klant waarmee Recharged een Overeenkomst heeft gesloten;
3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Recharged en Wederpartij tot het verlenen van Diensten/leveren van Producten door Recharged aan Wederpartij;
5. Partij(en): Wederpartij en Recharged tezamen of ieder als individuele contractspartij;
6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;
7. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per post, per WhatsApp of via een andere elektronische weg;
8. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
9. Dienst(en): de dienstverlening van Recharged waarbij onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan het (indien gewenst) leveren van (duurzaamheids)advies en het (indien gewenst) installeren/monteren van met name laadpalen, zonnepanelen, airco’s, warmtepompen en thuisaccu’s op locatie van de Wederpartij door de door Recharged ingeschakelde gecertificeerde monteurs en het daarna verlenen van Service aan deze Producten;
10. Service: het verlenen van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de Producten en/of de monitoring van het Product;
11. Product(en): de goederen zoals genoemd in de tussen Partijen gesloten Overeenkomst die Recharged levert waarbij ter illustratie, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan laadpalen/laadoplossingen, zonnepanelen, airco’s, thuisaccu’s en warmtepompen, inclusief al hun toebehoren (accessoires);
12. Installatie(service): het – waar nodig – plaatsen/monteren, aansluiten, inregelen en testen van het Product, zodat deze gereed is gemaakt voor gebruik, inclusief de daarbij en daarbuiten te verrichten service voor zover deze hiervoor nog niet is genoemd. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het geven van een (korte) toelichting.
13. Duurovereenkomst: een contractuele afspraak tussen Partijen die over en weer verplichtingen met zich meebrengt en die is gericht op een doorlopende prestatie.

Artikel 2 – Identiteit van Recharged

Naam bedrijf:                                   Recharged B.V.
Straatnaam en nummer:                Duitslandlaan 41
Postcode en vestigingsplaats:      2678 XZ De Lier
KvK-nummer:                                   89243188

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Recharged en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Recharged en Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden – behalve de voorwaarden uit Hoofdstuk II van deze algemene voorwaarden – uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien Recharged niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Recharged in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 7. Recharged kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis, tenzij en voor zover Recharged zich uitdrukkelijk Schriftelijk heeft verbonden tot het leveren van een resultaat en dat resultaat tussen Partijen met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 8. Recharged is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.
 9. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De offertes van Recharged zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Indien een aanbod een aangepaste geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Recharged is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding hiervan door Wederpartij binnen de hiervoor genoemde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Recharged is bevestigd, en deze aanvaarding door Recharged vervolgens Schriftelijk bevestigd wordt.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Recharged niet.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Recharged behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Recharged weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten c.q. -Overeenkomsten.
 6. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.
 7. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Recharged onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Een Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen ontbinden. Deze termijn begint te lopen:
  1. bij een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten, de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 1. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de Dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Dit begin van uitvoering van de Dienst is bij instemming ook het geval indien er sprake is van de verrichting van ‘voorbereidend werk’: het werk dat geschiedt voordat de Installatie en/of oplevering van een Product plaatsvindt, maar dat wel betrekking heeft op een bepaalde Overeenkomst met de Wederpartij. Onder dit voorbereidende werk valt onder andere het maken van (een) (bouwtechnische) tekening(en) voorafgaand aan de Installatie;
  1. bij consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde(n), die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 1. Als de aangeboden Producten van Recharged volgens specifieke instructies worden gemaakt of op maat worden gemaakt voor de Consument, zijn die Producten uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor die specifieke Producten. Dit geldt tevens in het geval Producten na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere producten.
 2. De in lid 2 eerst genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Recharged zijn benodigde bestelling voor de Overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.
 3. Als een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, dan moet de Consument zorg dragen voor het retourneren van het Product.
 4. Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing indien Wederpartij geen Consument is, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Indien de Consument gebruik wenst te maken van diens recht tot herroeping, dan dient hij/zij binnen dit de bedenktijd middels het online én fysieke retourformulier – te vinden via https://recharged.nl/retour/ – kenbaar te maken aan Recharged.
 2. Consument zendt de Producten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen nadat hij/zij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht de Producten terug.
 3. Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Recharged verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
 5. Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Deze kosten kunnen mogelijk hoog uitvallen en kunnen maximaal €50 (vijftig) euro bedragen.
 6. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Producten en moet hij/zij de Producten in de verpakking laten zitten. Er is geen testmogelijkheid. Daarvoor moeten de Producten normaliter ook eerst geïnstalleerd worden.
 7. Wanneer Consument in strijd handelt met dit artikel, dan is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering en/of schade van of aan de Producten.

Artikel 8 – Verlenging herroepingsrecht bij niet-informeren

 1. Indien Recharged de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, dan loopt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd, af.
 2. Indien Recharged de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, dan verstrijkt de bedenktijd 30 (dertig) dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 9 – Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, dan heeft Recharged het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, dan heeft Recharged recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
 1. Indien er ‘extra werkzaamheden’ bij een Installatie komen kijken die – in verhouding tot normale omstandigheden bij een Installatie – niet voorzien waren vóór het sluiten van de Overeenkomst, dan zal daarvoor een meerprijs (kunnen) worden gerekend. In dat geval wordt de Wederpartij gevraagd om een akkoord te geven voor het betalen van deze meerprijs. Als er geen akkoord wordt gegeven, behoudt Recharged zich het recht voor om de Installatie niet uit te voeren en daarvan af te zien.
  1. Houd er rekening mee dat Recharged en haar installateurs in principe voorafgaand aan de Installatie van eventuele (voorziene) extra werkzaamheden op de hoogte dienen te zijn. Zijn ze dat niet en blijken de extra werkzaamheden pas noodzakelijk tijdens de Installatie, dan kan het zijn dat Partijen een gehele nieuwe afspraak moeten maken om alle werkzaamheden af te kunnen ronden. De extra kosten van €337,50 (driehonderdzevendertig euro vijftig) voor een nieuwe afspraak worden in dat geval bij de Wederpartij in rekening gebracht. Als er geen nieuwe afspraak nodig is, maar er wél sprake is van extra werkzaamheden, zal de meerprijs tussen Partijen worden overeengekomen afhankelijk van de hoeveelheid extra werkzaamheden.
 1. In het geval dat er sprake is van extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet van Recharged kunnen worden verlangd, behoudt Recharged zich het recht voor om de Overeenkomst te ontbinden. Recharged heeft dan recht heeft op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.
 2. Opzegging van een Overeenkomst geschiedt Schriftelijk tegen het einde van de maand en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is, geldt dat:

 1. De totale aansprakelijkheid van Recharged is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Recharged uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Recharged voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Recharged.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan geldt dat:

 1. Recharged niet aansprakelijk is voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Recharged voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Recharged.
 2. Indien Recharged in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Recharged beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Recharged uitkeert.
 4. Indien Recharged toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:
  1. redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Recharged aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Recharged op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 5. Wederpartij vrijwaart Recharged voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Aanvullende algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid, deze gelden ongeacht of de Wederpartij een Consument is of niet:

 1. Wederpartij houdt rekening met Hoofdstuk II van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Recharged meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Recharged vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Recharged is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Recharged is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan schuld, opzet of verwijtbaar handelen aan de zijde van Wederpartij, of schade ontstaan door oneigenlijk of kennelijk onverstandig gebruik door of namens Wederpartij.
 6. Recharged is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het (al dan niet gedeeltelijk) in gebruik nemen van het Product voordat het klaar (na montage) en opgeleverd is.
 7. Recharged aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit haar tekeningen en/of berekeningen. Tekeningen en/of berekeningen die voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvend en indicatief. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.
 8. Recharged is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verzakking van de bodem/grond of teelaarde, indien deze verzakking geen verband houdt met de (installatie)werkzaamheden die Recharged in opdracht van Wederpartij heeft uitgevoerd.
 9. Recharged is, behoudens het daarover bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan leidingen, bekabeling of andere ondergrondse werken of constructies die niet zichtbaar zijn. Ook is Recharged niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 10. Recharged is tevens niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor Producten die door de Wederpartij zelf of door een door hem aangewezen Derde in elkaar zijn gezet c.q. zijn gemonteerd, of voor eventuele schade die is ontstaan door een dergelijke montage. De Producten van Recharged zijn immers onderworpen aan een grote hoeveelheid stroom (laadpalen, zonnepanelen, thuisaccu’s, airco’s, warmtepompen, etc.) en dienen derhalve door een voldoende deskundig iemand te worden gemonteerd. Bij gebreke van deskundigheid of twijfel hieromtrent kan Wederpartij een beroep doen op de Service van Recharged.
 11. Recharged kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die voortvloeien uit het door een andere partij (Derde) dan Recharged of de door haar ingeschakelde gecertificeerde monteurs ongedaan maken of oplossen van een gevaarlijke situatie (bij of door de Producten van Recharged) bij de Wederpartij, indien de Wederpartij Recharged niet de gelegenheid heeft gegeven om de situatie binnen een daarvoor te gelden redelijke termijn op te laten lossen. Zie tevens artikel 16 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
 12. Recharged is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor noch aansprakelijk voor het handelen en/of nalaten van de door hem ingeschakelde Derden. Deze Derden zijn werkzaam op basis van een overeenkomst van aanneming van werk, en zijn derhalve in de hoedanigheid van zzp’er zelf aan te spreken op eventuele gebreken en/of tekortkomingen door Wederpartij (en/of Consument). Indien wenselijk c.q. redelijk, kan Recharged hierbij een bemiddelende rol innemen.
 13. Recharged is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Recharged is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

Artikel 11 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Recharged in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Recharged kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Recharged onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Recharged kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen/-hacks, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid aan, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Recharged niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Recharged niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtssituatie 30 (dertig) kalenderdagen of meer heeft geduurd, dan hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Recharged is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Recharged als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Garantie

 1. Recharged staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantietermijnen voor de Producten van Recharged zijn in beginsel 1 (één) jaar, mits er sprake is van een normaal gebruik van deze Producten.
 3. De garantie komt te vervallen, indien:
  1. Wederpartij de geleverde Producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door andere Derden dan de door ons ingeschakelde heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Recharged en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 4. Recharged is niet aansprakelijk voor stormschade en geeft daar dus ook geen garantie op.
 5. Zie tevens artikel 5 van Hoofdstuk II van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Honorarium/Prijzen

 1. De bedragen zijn in euro’s (€) en in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is overeengekomen. Daarentegen is er bij de in de webshop van Recharged te bestellen Producten (inclusief accessoires) en bij hun ‘keuzehulp’ – waarbij er online een hulpmiddel beschikbaar is voor de Wederpartij om daarmee een handige keuze te maken voor de in hun specifiek geldende situatie – sprake van een bedrag in euro’s inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Recharged rekent een kilometervergoeding van €0,70 per kilometer. Deze vergoeding wordt niet in rekening gebracht indien de afstand minder dan 50 (vijftig) kilometer is vanaf de in artikel 2 genoemde locatie.
 3. Indien Wederpartij een (duurzaamheids)advies bij Recharged heeft afgenomen, zal Recharged €250 (tweehonderdvijftig euro) in rekening brengen. Als uit dit advies een Overeenkomst waarbij tevens Producten worden afgenomen voortvloeit, is dit advies onderdeel van de service van Recharged.
 4. Recharged behoudt zich het recht voor om 1x (éénmaal) per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 5. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Recharged behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Recharged in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 6. Recharged heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Recharged zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Recharged niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 8. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 14 – Betaling en facturering

 1. Recharged werkt met een aanbetaling van 25% (vijventwintig procent) voor haar Producten en/of Diensten. Dat betekent dat er voorafgaand aan (af)levering (en eventuele Installatie) – namelijk ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst c.q. het afnemen van de Producten en eventuele Installatie – reeds 25% (vijventwintig procent) van het totale bedrag van het/de desbetreffende Product en/of Dienst moet worden voldaan. De overige 75% (vijvenzeventig procent) wordt door Recharged door middel van een factuur in rekening gebracht bij de Wederpartij na het moment van afleveren – en na eventuele Installatie – van de Producten.
 2. Wanneer Partijen echter naast het Product (en eventuele Installatie) tevens de door Recharged verleende Service overeenkomen, zal die Service – voor zo lang deze wordt overeengekomen – 1 x (eenmaal) per jaar in rekening worden gebracht, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. In afwijking van het vorige lid en voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door Recharged aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen.
 4. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Recharged te melden.
 5. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Recharged gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Recharged gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 6. In het geval van een Overeenkomst met een Consument geldt voor de termijn in het vorige lid een termijn van 14 (veertien) dagen.
 7. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Recharged op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Recharged direct opeisbaar.
 8. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Zie tevens artikel 4 van Hoofdstuk II van deze algemene voorwaarden.

Artikel 15 – Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Recharged kenbaar heeft gemaakt, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Als moment van levering geldt het tijdstip waarop de Producten zijn afgeleverd op het adres van levering.
 2. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Recharged zich inspannen om zo snel mogelijk een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging, maar indien mogelijk al voor verzending, zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Recharged.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust in beginsel bij Recharged tot het moment van bezorging bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Recharged bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het geval dat Partijen Installatie van het Product door Recharged (Service) hebben afgesproken, geldt dat het risico van het Product na voltooiing daarvan pas overgaat.
 4. Zoals reeds is benoemd in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden, zijn alle afgesproken (op)levertermijnen zijn indicatief. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij dan ook geen recht op schadevergoeding of vergoeding anderszins. Eventuele vertragingen door problemen bij de leveranciers/fabrikanten van Recharged levert voor de Wederpartij uitdrukkelijk geen schadevergoeding van welke soort dan ook op.

Artikel 16 – Klachten

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Recharged terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur. Klagen kan via klantenservice@recharged.nl. Als het gaat om een urgente klacht bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan moet dat vermeld worden.
 2. De klacht dient duidelijk omschreven te worden ingediend zodat Recharged redelijkerwijs in staat is om ook inhoudelijk op de klacht te kunnen reageren. Indien mogelijk en mits het gaat om een zichtbaar gebrek, is een foto van de situatie meesturen in de klacht(mail) – gericht aan klantenservice@recharged.nl – handig. Zo kan Recharged beter inschatten wat er mogelijk aan de hand is.
 3. Er gelden op basis van de kwalificatie van de situatie en/of klacht verschillende reactie- en reparatietermijnen. Na reactie zullen Partijen in overleg treden voor een reparatieafspraak. Recharged beoordeelt of en in welke mate een bepaalde situatie urgent of gevaarlijk is en neemt daarbij de volgende termijnen in acht:
  1. De Wederpartij dient Recharged in beginsel 14 (veertien) dagen de tijd te geven om inhoudelijk te reageren op de klacht/het gebrek. Deze ‘14 dagen’-termijn geldt bij niet-gevaarlijke situaties. Hiervan is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) sprake bij een storing van de software, kleine defecten aan (hardware) een Product, gebreken aan de montagepaal bij een laadoplossing, gebreken aan de bevestiging van het Product, et cetera, mits deze allemaal niet leiden tot gevaar.
  2. Bij semi-gevaarlijke situaties geldt een verkorte reactietermijn voor Recharged van 3 (drie) dagen. Hierbij kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) worden gedacht aan situaties waarbij de bekabeling van het Product niet volledig of niet naar behoren is weggewerkt, tenzij dit in een specifiek geval een extreem gevaarlijke situatie oplevert.
  3. Bij (extreem) gevaarlijke situaties geldt een reactietermijn van 48 (achtenveertig) uur. Denk bij zo’n situatie aan een reëel ontploffings- of brandgevaar, et cetera. Er kan in dit geval per direct een externe partij (Derde) worden ingeschakeld om de situatie ongedaan te maken (als Recharged de situatie niet snel genoeg ongedaan kan maken). Als Recharged mede van oordeel is dat de situatie (extreem) gevaarlijk was, vergoeden ze de kosten van de Wederpartij indien de situatie te wijten is aan of voor risico komt van Recharged of de door haar ingeschakelde gecertificeerde monteur. De Wederpartij kan dan de factuur opsturen die hij/zij van die Derde heeft ontvangen, mocht zij een Derde hebben ingeschakeld.

Deze termijnen worden zo veel mogelijk nagestreefd, maar gelden als richtlijn en zijn daarmee indicatieve termijnen. Er kunnen dus geen rechten hieraan worden ontleend. Indien sprake is van een gevaarlijke situatie, kan Wederpartij altijd een Derde inschakelen om de situatie ongedaan te maken.

 1. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Recharged is gemeld, dan wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 17 – Overdracht

 1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Recharged aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken (Producten) blijft bij Recharged:
  1. zolang Wederpartij de volledige vordering(en) uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;
  2. zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;
  3. en zolang Wederpartij de vorderingen van Recharged wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
 3. Recharged zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Recharged alle medewerking verlenen teneinde Recharged in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Recharged of een door Recharged aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Recharged de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 4. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Recharged verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Recharged. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 van het Burgerlijk Wetboek vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.
 5. Indien Derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Recharged zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 19 – Meerwerk

 1. Indien Recharged op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Recharged. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Recharged Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 20 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Recharged uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Recharged of bij de leverancier/fabrikant van haar Producten. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. De door Recharged verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Recharged is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Recharged.
 3. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derden.
 4. Recharged heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 5. Wederpartij vrijwaart Recharged voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 6. Indien Recharged een auteursrecht heeft op een in opdracht van Wederpartij gemaakt portret (waaronder afbeeldingen en (bouw)tekeningen), dan geeft Wederpartij Recharged toestemming om het werk openbaar te maken. Deze openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpartij.
 7. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van €10.000,- (tienduizend euro) per overtreding met een maximum van €50.000,- (vijftigduizend euro), onverminderd het recht van Recharged op schadevergoeding.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Recharged heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Recharged is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Recharged een direct opeisbare boete van €20.000,- (twintigduizend euro) verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Recharged, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 22 – Medewerkersbeding

 1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Recharged, medewerkers van Recharged die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 2. Recharged zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een direct opeisbare boete van €20.000,- (twintigduizend euro) per overtreding met een maximum van €50.000,- (vijftigduizend euro), zonder dat Recharged haar recht op schadevergoeding verliest.

Artikel 23 – Meerdere opdrachtnemers

 1. Indien Wederpartij dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden die Recharged uitvoert tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Recharged wenst te verstrekken, dan dient Wederpartij alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Indien Wederpartij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren door Recharged, dient Wederpartij mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Wederpartij de opdracht opnieuw verstrekt.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op Overeenkomsten tussen Recharged en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Recharged zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Recharged gevestigd is.

Artikel 25 – Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 26 – Wijziging of aanvulling

 1. Recharged is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Recharged Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging Recharged de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft de Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Hoofdstuk II – (Additionele) Installatievoorwaarden

Deze additionele voorwaarden gelden naast de bovenstaande voorwaarden (Hoofdstuk I – algemene bepalingen Recharged) in het geval dat de Wederpartij mede Installatie(service) van het Product heeft afgenomen. Door afname van de Installatieservice gaat de Wederpartij van rechtswege akkoord met deze additionele voorwaarden.

Indien Wederpartij heeft gekozen voor Installatie van een Product door een van onze gecertificeerde monteurs, gelden deze installatievoorwaarden (“voorwaarden”), mits Recharged B.V. (“Recharged”) de Installatieservice in dat geval aanbiedt.

Deze voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op Producten die aangekocht zijn bij Recharged en de Installatie daarvan door Recharged. Ze zijn van toepassing op:

 • elke Wederpartij die akkoord is gegaan met een aan hem/haar gerichte offerte waarin tevens de Installatieservice van Recharged is opgenomen.

Artikel 1 – Installatie(service)

 1. Uit artikel 1 van Hoofdstuk I blijkt dat Installatie(service) het volgende inhoudt: “het – waar nodig – plaatsen, aansluiten, inregelen en testen van het Product, zodat deze gereed is gemaakt voor gebruik, inclusief de daarbij en daarbuiten te verrichten service voor zover deze nog niet is genoemd. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het geven van een (korte) toelichting.
 2. Wederpartij kan naast het Product tevens de Installatie van zo’n Product bij Recharged afnemen.
 3. Slechts de bestelde Producten, zoals overeengekomen op de offerte, worden geïnstalleerd. Recharged hanteert een meerprijs in het geval dat er sprake is van meerwerk bij de Installatie. Zie daarvoor tevens artikel 19 van Hoofdstuk I van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien meerwerk aan de orde is, wordt de Wederpartij gevraagd om een akkoord. Als er geen akkoord wordt gegeven, behoudt Recharged zich het recht voor om de installatie niet uit te voeren en af te zien van de Overeenkomst (volgens artikel 9 van Hoofdstuk I van deze algemene voorwaarden). Houd er rekening mee dat Recharged en haar installateurs op voorhand van extra werkzaamheden op de hoogte dienen te zijn. Het is mogelijk dat Partijen een nieuwe afspraak moeten inplannen om alle werkzaamheden af te kunnen ronden. De extra kosten van €337,50 (driehonderdzevendertig euro vijftig) voor een nieuwe afspraak worden bij de Wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 2 – Verplichtingen Wederpartij

 1. Wederpartij dient de (voor het maken van een afspraak) vereiste contact- en adresgegevens (aangeduid met ‘vereist’ of ‘*’) volledig in te vullen.
 2. Wederpartij – of in overleg een geldige vertegenwoordiger van de Wederpartij, zoals een partner of collega – dient aanwezig te zijn op het voor de afspraak afgesproken en bevestigde tijdstip. Als de Wederpartij dit nalaat én dit niet uiterlijk 3 (drie) werkdagen/72 (tweeënzeventig) uur voorafgaand aan de afspraak meldt, worden er door Recharged kosten in rekening gebracht ter hoogte van €337,50 (driehonderdzevenendertig euro vijftig) incl. BTW als ‘no show’-kosten, plus eventuele andere extra kosten (gehuurde hoogwerkers, graafmachines, gereedschappen, etc.). Dit geldt ook voor overige annuleringen die niet uiterlijk 3 (drie) werkdagen voor de afspraak aan ons worden doorgegeven.
 3. Wederpartij verschaft Recharged of een door haar ingeschakelde gecertificeerde monteur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden en waar verder werkzaamheden ten behoeve van deze Installatie nodig zijn.
 4. Wederpartij bevestigt dat hij/zij weet waar alle leidingen en/of kabels in de omgeving van het (bedrijfs)gebouw/de woonruimte zich bevinden, of in elk geval dat deze niet aanwezig zijn op de plek waar het Product moet worden geïnstalleerd. Voor de Installatie door Recharged zal de Wederpartij aan moeten geven waar deze leidingen en/of kabels zich bevinden om schade hieraan te voorkomen.
 5. Wederpartij bevestigt – door akkoord te gaan met deze additionele voorwaarden – daarnaast dat de ondergrond voor het te installeren Product geschikt is voor graafwerkzaamheden (o.a. geen cement/beton/puin/asbest). Indien de ondergrond niet geschikt blijkt te zijn en de werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden, wordt de afspraak verplaatst en worden kosten in rekening gebracht aan Wederpartij van €337,50 (driehonderdzevenendertig euro vijftig) incl. BTW. Indien ter plekke blijkt dat Recharged de boorwerkzaamheden niet kan uitvoeren en het noodzakelijk is om een extern gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor deze werkzaamheden, wordt de afspraak verplaatst. De extra kosten worden doorberekend aan de Wederpartij.
 6. Wederpartij schakelt elektronische apparatuur voorafgaand aan de Installatie uit, zodat daar geen schade aan kan plaatsvinden.
 7. Wederpartij mag de Installatie niet vertragen. Voor omstandigheden die door de Wederpartij zijn veroorzaakt of voor zijn/haar risico komen, kan Recharged niet aansprakelijk worden gehouden. Indien hierdoor een afspraak uitloopt of op een ander moment moet plaatsvinden, moet de Wederpartij voor de extra kosten opdraaien (indien dit redelijk is).
 8. In het geval dat er een storing optreedt, dient de Wederpartij dit te melden aan Recharged. De Wederpartij moet Recharged (en de door haar ingeschakelde gecertificeerde monteurs) de mogelijkheid bieden om dit binnen een redelijke termijn op te lossen. Indien de Wederpartij ervoor kiest om de storing door een Derde te laten repareren, kunnen deze kosten niet op Recharged verhaald worden en vervalt de garantie op het Product (en de bijbehorende) software en Installatie.
 9. Wederpartij draagt zorg voor een veilige en werkende elektrische Installatie waarop het Product kan worden aangesloten.
 10. Wederpartij draagt tevens zorg voor schone, droge, veilige en goed bereikbare werkplekken (onder andere bij de meterkast en de kruipruimte), indien er kabels onder de vloer moeten worden aangelegd. Voorafgaand aan de Installatie dient de kruipruimte droog te zijn. Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid om ten minste 3 (drie) werkdagen voor aanvang van de Installatie Recharged op de hoogte te stellen als de kruipruimte vochtig of nat is. Mocht de kruipruimte vochtig zijn, kan de afspraak in overleg tot maximaal 3 (drie) werkdagen voor aanvang van de Installatie verzet worden. Als de klant nalaat om te melden dat de kruipruimte niet (volledig) droog is, zal de door Recharged ingeschakelde gecertificeerde monteur vertrekken en zal Recharged kosten van € 337,50 (driehonderdzevenendertig euro vijftig) incl. BTW in rekening brengen aan de Wederpartij.
 11. Wederpartij draagt verder nog zorg voor het feit dat er in de meterkast voldoende ruimte dient te zijn voor een eventuele uitbreiding van de benodigde groepen. De aansluiting van de netbeheerder dient te voldoen aan de gewenste vermogensvraag en spanningsniveau van de Installatie na uitbreiding. Daarbij zal een aardingsvoorziening aanwezig moeten zijn. Mocht het voorkomen dat dit niet zo is, zal dit aangepast worden en onder meerwerk (zoals uitgelegd in artikel 19 van Hoofdstuk I van deze algemene voorwaarden). Als dit vooraf wordt vermeld, probeert Recharged dit van tevoren – voor zover mogelijk – in de offerte mee te nemen.
 12. Wederpartij dient te zorgen voor een werkende DSL-router (WiFi) met voldoende bereik op de locatie waar de laadpaal wordt geplaatst, zodat er functioneel gebruik kan worden gemaakt. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat er een vrije LAN-poort (poort op de router/switch) beschikbaar is. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat hij/zij het WiFi-wachtwoord paraat heeft op het moment van de Installatie.

Artikel 3 – Verplichtingen Recharged/de door Recharged ingeschakelde monteurs

 1. Recharged zal (onder andere na het invullen van een contact-/offerte- en bestelformulier of na het invullen van de online ‘keuzehulp’) zo snel mogelijk contact met de Wederpartij opnemen voor het maken van een afspraak voor de Installatie van een Produc
 2. In het geval dat er schade is ontstaan tijdens of bij een Installatie, zal de specifiek ingeschakelde gecertificeerde monteur contact opnemen met Recharged. Zij stellen gezamenlijk vast of de schade aan hun te wijten is. Als dat het geval is, zal Recharged de Wederpartij hiervan Schriftelijk op de hoogte stellen en – via de ingeschakelde gecertificeerde monteur – de (redelijke) directe schade daarvan vergoeden, mocht dat nodig zijn. Als de schade ongedaan kan worden gemaakt, moet de Wederpartij Recharged of de desbetreffende gecertificeerde monteur de gelegenheid bieden dit eerst zelf te repareren. Deze kosten kunnen niet worden verrekend met de kosten van de Installatie.
 3. De garantie voor een correcte Installatie ligt bij Recharged. Zie hiervoor ook artikel 5 van deze Installatievoorwaarden.

Artikel 4 – Betaling

 1. Voor Consumenten geldt dat het geoffreerde bedrag op de door de Wederpartij geaccepteerde offerte en/of het eventueel resterend bedrag (bijvoorbeeld in geval van een aanbetaling) en de eventueel extra gemaakte kosten (waaronder meerwerk) na afronding van de installatie aan de gecertificeerde monteur dienen te worden voldaan binnen maximaal 14 (veertien) dagen.
 2. Voor zakelijke klanten geldt dat er een aanbetaling is van 25% (vijventwintig procent) voor de Installatie (en het Product volgens artikel 14 van Hoofdstuk I van deze algemene voorwaarden) en dat het resterende bedrag – in principe 75% (vijvenzeventig procent), tenzij er sprake is van een meerprijs – achteraf via factuur betaald kan worden. Daarbij geldt ook een betaaltermijn van 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur. Indien er een aanbetaling is gedaan, geldt voor het resterend bedrag tevens een betaaltermijn van 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur.

Artikel 5 – Garantie

 1. Recharged staat in voor een correcte Installatie van het desbetreffende Product. Voor de garantie met betrekking tot de Installatie staat 1 (één) jaar na Installatie. Voor de garantie van het Product zelf, staat dit opgenomen in artikel 12 van Hoofdstuk I van deze algemene voorwaarden.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik (volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing) en de daarbij behorende gebruiksschade ligt bij de gebruiker (in beginsel dus Wederpartij). Mocht blijken dat het product ondeugdelijk – ter beoordeling door een specialist van Recharged – is geïnstalleerd door Recharged of de door haar ingeschakelde gecertificeerde monteur, zijn de herstelkosten voor de rekening van Recharged.
 3. Indien Recharged defecten herstelt of onderdelen vervangt die niet onder de Product- of installatiegarantie vallen, dan worden de kosten hiervoor in rekening gebracht aan de Wederpartij.
 4. Recharged is niet aansprakelijk voor stormschade en geeft daar dus ook geen garantie op.

Artikel 6 – Bijzonderheden

 1. In beginsel dient de door Recharged ingeschakelde gecertificeerde monteur in alle gevallen te boren en/of te graven. De gecertificeerde monteur en Recharged kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventueel beschadigen van een leiding of kabel en eventuele gevolgschade.
 2. Recharged kan de normale (niet al te complexe) boor- en/of graafwerkzaamheden voor de Wederpartij uitvoeren in het kader van de Installatie. Er kan echter geen kwaliteitsgarantie afgegeven worden voor de herstelwerkzaamheden en/of eventuele lekkages. Wederpartij kan ervoor kiezen om de herstelwerkzaamheden aan bestrating/tuin te laten uitvoeren door een gespecialiseerd hoveniers- of bestratingsbedrijf. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op Recharged.
 3. Bij de meeste Installaties geldt dat de elektriciteit tijdelijk uitgeschakeld moet worden in verband met de veiligheid van personen en zaken. Recharged kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan elektronische apparatuur wanneer deze niet voorafgaand aan de Installatie is uitgeschakeld door de Wederpartij.
 4. Recharged kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de (capaciteit van de) netbeheerdersaansluiting. Het kan voorkomen dat het Product niet optimaal functioneert als de aansluiting van de netbeheerder niet voldoet aan onder andere de gewenste vermogensvraag, spanningsniveau en aardingsvoorziening. Als dit het geval is, is het verstandig om het Product uitgeschakeld te houden totdat dit voldoet.
 5. Zegelrecht houdt in dat een door Recharged ingeschakelde gecertificeerde monteur de zegel van de netbeheerder in de meterkast mag verbreken en mag vernieuwen. In uitzonderlijke situaties is dit noodzakelijk voor het verrichten van de Installatieservice of de bijbehorende werkzaamheden. Dit kan niet altijd op voorhand door middel van foto’s beoordeeld worden. Indien Recharged voor het veilig uitvoeren van de installatie de zegel moet verbreken, zal de Wederpartij de daaruit voortvloeiende kosten te voldoen aan Recharged of netbeheerder.
 6. Recharged vergoedt geen kosten voor indirecte schade (waaronder onder meer valt: verlies van omzet, gederfde winst, verlies van goodwill en reputatie of door vertraging van de Installatie), tenzij tussen Partijen anders wordt overeengekomen.
 7. Er is voor sommige producten een applicatie beschikbaar. Deze kan voorafgaand door de Wederpartij worden gedownload. De applicatie kan van pas komen bij/na de Installatie.
 8. Indien Wederpartij aangeeft dat er reeds bestaande mantelbuizen aanwezig zijn die gebruikt kunnen worden, dienen de uiteinden van deze mantelbuizen bij aanvang van de Installatie zichtbaar en toegankelijk te zijn voor de door Recharged ingeschakelde gecertificeerde monteur. Voor reeds aanwezige bekabeling die gebruikt kan worden voor de voeding van het laadstation, geldt dat deze bekabeling dient te voldoen aan de minimumeisen zoals gebruikelijk is of zoals ze worden gesteld door de fabrikant van een Product.

Artikel 7 – Overige bepalingen

 1. Een afspraak is altijd een indicatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. In geval van onvoorziene omstandigheden (waaronder overmacht uit artikel 11 van Hoofdstuk I) is het mogelijk dat een gecertificeerde monteur eerder of later dan het afgesproken tijdstip aanwezig is, of dat de afspraak volledig verplaatst dient te worden. Recharged kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Versie algemene voorwaarden Recharged BV: 13-5-2023

Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Je kunt onze algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel opvragen via deze link.

Algemene voorwaarden