Algemene voorwaarden Recharged

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van Recharged omvatten de rechten en de plichten van ons en onze (potentiële) klanten / kopers.

Artikel 1: Algemeen

1.1. Bij de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Recharged: Recharged BV, Recharged B.V., Recharged.nl;
b) Koper: opdrachtgever c.q. Koper die een Overeenkomst met Recharged sluit inzake de koop en eventuele Installatie van het Product;
c) Consument: een aantal bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ziet alleen toe op de situatie waarin Koper een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In die bepalingen wordt deze partij aangeduid als Consument;
d) Product: laadpalen / laadoplossingen in de ruimste zin van het woord, inclusief onder andere: omvormers, laadregelaars, inverters, accu’s, dataloggers, bekabeling en montagemateriaal. Zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, waaronder ook begrepen advieswerkzaamheden;
e) Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Recharged en Koper tot koop van het Product en eventuele Installatie daarvan;
f) Installatie: indien tussen partijen overeengekomen de montage en aansluiting van het Product, op zo’n manier dat het in de gegeven omstandigheden een goede opbrengst kan behalen;
g) Verwachte opbrengst: de in de Overeenkomst omschreven verwachte opbrengst, die het Product zal (kunnen) genereren.
1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tussen Recharged en Koper;
1.3. Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij de betrokken partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en dan uitsluitend voor de Overeenkomst waarvoor deze gewijzigde afspraken zijn gemaakt;
1.4. De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Koper wordt, voor het geheel of delen daarvan, uitdrukkelijk uitgesloten;
1.5. Koper die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten;
1.6. Indien een of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen van Recharged zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door Koper is verstrekt, alsnog omstandigheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht, dan kan Recharged de opdracht beperken, uitbreiden of beëindigen;
2.2. Mondelinge afspraken binden Recharged niet;
2.3. De bepalingen opgenomen in de Overeenkomst prevaleren boven de bepalingen als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden;
2.4. Alleen Recharged geldt tegenover Koper als opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
2.5. Recharged voert de aan haar verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van Koper uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven geen rechten ontlenen. Koper vrijwaart Recharged tegen aanspraken van derden dienaangaande;
2.6. De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Koper een offerte schriftelijk (e-mail daaronder begrepen) heeft aanvaard c.q. bevestigd. Op het moment dat Recharged de door Koper getekende offerte ontvangt en bevestigt;
2.7. De Overeenkomst treedt in de plaats van al hetgeen tussen Recharged en Koper is besproken;
2.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Recharged niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
2.9. Aanvullingen c.q. wijzigingen op de opdrachtbevestiging c.q. offerte en opdracht zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven;
2.10. Indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de gesloten Overeenkomst wijzigt, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Koper. Tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen;
2.11. Tekeningen en berekeningen, welke voorafgaand aan het tot stand komen van de Overeenkomst zijn gemaakt, zijn vrijblijvende en indicatieve tekeningen en berekeningen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Deze tekeningen en berekeningen vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. Recharged aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een derde (al dan niet in opdracht van Koper) deze indicatieve tekeningen en berekeningen van Recharged gebruikt bij Installatie van het Product, zonder dat Recharged bij de Installatie van het Product betrokken is.

Artikel 3: Prijs

3.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de in de aanbieding en Overeenkomst vermelde prijzen vast;
3.2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, prijzen van materialen, transportkosten, in- en/of uitvoerrechten en belastingen) een wijziging heeft ondergaan, is Recharged gerechtigd om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen;
3.3. In het geval er sprake is van een wijziging, zoals bedoeld in artikel 3.2, zijn zowel Recharged als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Recharged dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief te ontbinden.

Artikel 4: Levering en eigendomsoverdracht

4.1. De levering van het Product geschiedt op het door Koper opgegeven adres, waarbij Recharged streeft naar een leveringstermijn van 3 maanden nadat Recharged de Overeenkomst is aangegaan;
4.2. De in 4.1 genoemde termijn is geen fatale termijn. Indien Recharged niet tijdig levert, zal Koper Recharged in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen voor nakoming. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Recharged wordt hierbij uitgesloten, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, financiële schade ontstaan door de niet gerealiseerde opbrengst van het Product;
4.3. Recharged is gerechtigd het Product in gedeelten te leveren. Indien het Product in gedeelten wordt geleverd, is Recharged gerechtigd ieder deel afzonderlijk te factureren;
4.4. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst het Product niet meer leverbaar is, althans niet meer leverbaar is binnen een redelijke termijn —ter beoordeling van Recharged — is Recharged gerechtigd een vergelijkbaar Product — ter beoordeling van Recharged — aan te bieden. Recharged is gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig aan te passen;
4.5. In het geval er sprake is van wijziging van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.4, zijn zowel Recharged als Koper gerechtigd de Overeenkomst, binnen tien werkdagen na de mededeling van Recharged dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, per aangetekende brief te ontbinden;
4.6. Recharged of een door haar aangewezen installateur zal Koper telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het Product en eventuele Installatie;
4.7. Recharged behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde zaken, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(-en) jegens Recharged, uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten. Vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen;
4.8. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren;
4.9. Koper machtigt Recharged onherroepelijk tot toegang tot de plaats waar de door Recharged afgeleverde/geïnstalleerde goederen zich bevinden, om deze onder zich te nemen. Koper is aansprakelijk voor de door de Recharged te maken kosten van terugneming;
4.10. Koper verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van Recharged een bezitloos pandrecht te vestigen op het Product, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Recharged op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan;
4.11. De door Recharged aan Koper geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan Koper volledig voor diens rekening en risico;
4.12. Koper heeft de verplichting bij aflevering, en uiterlijk binnen 48 uur na aflevering, te onderzoeken of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de Overeenkomst. Is dit niet het geval en doet de wederpartij daarvan niet binnen twee weken schriftelijk mededeling aan Recharged, dan verliest Koper alle rechten ter zake tekortkoming in de nakoming verband houdende met het niet beantwoorden van hetgeen is afgeleverd aan de Overeenkomst;
4.13. In afwijking van het in artikel 4.12 bepaalde, geldt voor Consument een termijn van twee maanden.

Artikel 5: Betaling

5.1. Alle bedragen die Koper aan Recharged verschuldigd is op grond van de levering en Installatie van het Product, brengt Recharged aan Koper in rekening door middel van een factuur;
5.2. Betaling door Koper dient te geschieden in Euro binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Recharged aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen is gekomen;
5.3.
a) Klachten schorten de betalingsverplichting van Koper niet op;
b) Het onder sub a. van dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met Consument.
c) Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Recharged is het Koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Recharged te verrekenen met een vordering van Koper op Recharged, uit welke hoofde dan ook. Dit geldt eveneens indien Koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
d) Het onder sub a. van dit lid bepaalde is niet van toepassing op overeenkomsten met Consument.
5.4. Recharged heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Koper te verlangen, waarbij geldt dat van Consument maximaal vooruitbetaling van 50% van het aankoopbedrag kan worden gevraagd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald;
5.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op goederen en/of zaken van Koper of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Recharged op Koper onmiddellijk opeisbaar;
5.6. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Koper dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Recharged gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur handels- c.q. wettelijke rente in rekening te brengen;
5.7. Indien Koper in verzuim is van de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Koper aan Recharged naast de in artikel 5.7 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij Recharged aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten. Welke, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur;
5.8. In afwijking van het in artikel 5.8 bepaalde geldt ter zake vergoeding van buitengerechtelijke kosten voor de Consument dat Recharged aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor zover het openstaande bedrag —na het intreden van het verzuim— niet alsnog, na aanmaning, binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning wordt voldaan;
5.9. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door Koper dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op Koper rustende verplichting, is Recharged gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere verrichting van diensten te staken, onverminderd het recht van Recharged om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Koper te vorderen;
5.10. Koper is gehouden tot het stellen van zekerheid, indien opeisbare vorderingen van Recharged op Koper onvoldaan blijven.

Artikel 6: Installatie

6.1. Het Product wordt door Koper zelf geïnstalleerd en aangesloten tenzij Koper met Recharged is overeengekomen dat Recharged het Product zal (laten) installeren en aansluiten;
6.2. Koper is jegens Recharged verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het installeren, het aansluiten en het veilig en juist functioneren van het Product. Koper is voorts gehouden al het mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de Overeenkomst;
6.3. Recharged verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de opdracht conform de in de branche geldende normen uit te voeren. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Recharged het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren;
6.4. Recharged is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door Koper of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen;
6.5. Koper verleent in het voorkomende geval het personeel van Recharged of een door haar aangewezen installateur toegang tot de plaats waar het Product geïnstalleerd dient te worden;
6.6. Koper staat ervoor in dat op de plaats van Installatie geen asbest aanwezig is;
6.7. Schade en kosten die ontstaan zijn doordat aan de in de in deze Algemene Voorwaarden gestelde voorwaarden niet voldaan is, komen voor rekening van Koper;
6.8. Koper draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden verricht worden;
6.9. Voor zover een deskundig tussenpersoon, waaronder onder meer —doch niet uitsluitend— wordt verstaan een adviesbureau, bouwbedrijf of installateur, wenst af te wijken van hetgeen is bepaald in artikel 6.3 en dus de Installatie niet wenst uit te voeren volgens de in de branche geldende normen, zoals de NEN 7250, is Recharged niet aansprakelijk voor eventuele schade (zowel directe als indirecte schade) ten gevolge van het niet installeren volgens de in de branche geldende normen;
6.10. Recharged verplicht zich ertoe om de meterkast conform NEN1010 op te leveren. De mogelijkheid bestaat dat Recharged, om aan deze norm te voldoen, de verzegeling van de hoofdzekering dient te doorbreken. Koper is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe zegel en dient de kosten van de nieuwe zegel zelf aan de netbeheerder te voldoen. Deze kosten komen nimmer voor rekening van Recharged, tenzij anders is overeengekomen;

Artikel 7: Garantie

7.1. Recharged garandeert de goede werking van het Product bij normaal gebruik en na juiste Installatie voor een periode van twee jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;
7.2. Indien Installatie van het Product overeen is gekomen, garandeert Recharged de correcte Installatie voor een periode van twee jaar, mits daarop aanspraak wordt gemaakt op de wijze als geregeld in dit artikel 7;
7.3. Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek schriftelijk worden gemeld aan Recharged, bij gebreke waarvan iedere aanspraak op garantie jegens Recharged vervalt;
7.4. In afwijking van het in artikel 7.3 bepaalde, geldt voor de Consument een termijn van twee maanden;
7.5. Door schaduw en andere oorzaken is het mogelijk dat aan het einde van het jaar het Product niet de verwachte opbrengst heeft gegenereerd. Indien er sprake is van een geringe afwijking van de verwachte opbrengst, zijnde een afwijking van 10% of minder, geldt dat dit niet als gebrek, als bedoeld in artikel 7.3, kan worden gekwalificeerd;
7.6. Koper moet Recharged in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te (laten) herstellen. Recharged zal naar haar keuze binnen een redelijke termijn of het gebrek herstellen of het Product vervangen. Indien het Product niet meer leverbaar is, is Recharged gerechtigd het gebrek met een vergelijkbaar Product —ter beoordeling van Recharged — te (laten) herstellen. Koper heeft in geen geval recht op restitutie van het factuurbedrag. Voor eventuele (gevolg-)schade als gevolg van het herstel of vervanging is Recharged niet aansprakelijk;
7.7. Gedurende de garantieperiode van Recharged zal de Installatie of een onderdeel daarvan met een toegekende garantieclaim door Recharged kosteloos worden geleverd en geïnstalleerd;
7.8. Zolang Koper niet aan alle op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen aanspraak maken op garantie;
7.9. Koper verliest zijn aanspraak op garantie jegens Recharged, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Recharged tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a) De schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Recharged strijdig gebruik van het Product of een onderdeel daarvan door Koper;
b) De schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens Koper aan Recharged zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c) De schade is ontstaan door eigenschappen van de ondergrond van de locatie of de locatie zelf waar het Product of een onderdeel daarvan is geplaatst;
d) De schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens Koper aan Recharged;
e) De schade is ontstaan doordat Koper zelf of een derde in opdracht van Koper reparaties of andere werkzaamheden aan de Installatie of een onderdeel daarvan heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recharged;
f) De schade is ontstaan door uitgevoerde noodreparaties.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Recharged kwijt zich van haar taak, zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Recharged, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, het Product en/of de Installatie. Tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;
8.2. Recharged is nooit aansprakelijk voor schade door misgelopen stroomopbrengst als gevolg van niet functioneren van het Product en/of onjuiste Installatie;
8.3. Schade dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het constateren van de schade, aan Recharged gemeld te worden;
8.4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Recharged, uit welke hoofde ook, bovendien beperkt tot het daadwerkelijk betaalde factuurbedrag. Althans, het deel daarvan dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid en zulks tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Recharged in het voorkomende geval te verstrekken uitkering (met inbegrip van het eigen risico dat Recharged in verband met de verzekering draagt), voor zover Recharged hiervoor verzekerd is;
8.5. Koper vrijwaart Recharged tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder bijvoorbeeld begrepen de eigenaar van het pand en/of de onroerende zaak, verband houdende met het Product, de Installatie en/of de aanwezigheid van het Product;
8.6. Koper dient Recharged uiterlijk binnen zes maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken;
8.7. In afwijking van het in artikel 8.6 bepaalde geldt voor de Consument een termijn van één jaar;
8.8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Recharged, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 9: Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die Recharged of Koper niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Recharged of Koper, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Recharged of Koper komt;
9.2. In geval van tijdelijke overmacht, is Recharged gerechtigd de overeengekomen beoogde termijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt;
9.3. In geval van blijvende overmacht, dan wel een overmacht situatie gedurende een aaneengesloten periode van meer dan drie maanden, is Recharged respectievelijk Koper gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan Koper geen vergoeding van door hem geleden schade van Recharged vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW;
9.4. Partijen zullen elkaar over en weer zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van een overmacht situatie.

Artikel 10: Overig

10.1. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan desbetreffende bepaling, wat betreft de inhoud en strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan;
10.2. Recharged is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden over te gaan. Recharged zal Koper van voornoemde wijziging uiterlijk 14 dagen voor de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen, schriftelijk in kennis stellen. Wanneer Koper niet binnen acht dagen na dagtekening van voornoemde kennisgeving, schriftelijk heeft medegedeeld dat de voorgenomen wijzigingen niet te aanvaarden, wordt Koper geacht deze wijzigingen wel te hebben aanvaard waarna de wijzigingen volledig en integraal deel gaan uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op elke overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag;
11.2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht;
11.3. Indien partijen niet tot een oplossing komen is de rechtbank Den Haag bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, zij het dat Recharged altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Koper is gevestigd;
11.4. In afwijking van het in artikel 11.3 bepaalde geldt voor de Consument dat deze steeds bevoegd is te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Recharged. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Recharged schriftelijk aan de Consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechtbank Den Haag.

Datum totstandkoming en ingang van deze algemene voorwaarden: 24-1-2023

Algemene voorwaarden

Wat is load balancing?

Load balancing verwijst naar de praktijk van het gelijkmatig verdelen van de laadcapaciteit over de verschillende batterijcellen binnen de accu van de auto. Dit is belangrijk omdat de prestaties en levensduur van de batterij kunnen worden beïnvloed door ongelijkmatige lading.

Bijvoorbeeld, als een enkele cel wordt overbelast, kan dit leiden tot hogere temperatuur en spanning, wat de levensduur van de batterij kan verkorten. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor een goede verdeling van de lading over alle cellen, om te voorkomen dat er een enkele cel overbelast raakt. Een load balancer maakt dit mogelijk.